Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2004

O symboloch obce

Schválené: 26.10.2004

Vyhlásené: 26.10.2004

                                              Všeobecne záväzné nariadenie
                                                           obce KOVÁČOVÁ
                                                                 č. 39/2004

                                             O SYMBOLOCH OBCE A ICH POUŽÍVANÍ

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení:

                                                                       §1
                                                           Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyobrazenie erbu obce, vlajky obce a obecnej zástavy a ich používanie.

                                                                Erb obce 
                                                                       §2
                                                     Vyobrazenie erbu obce
1)Erb obce tvorí v modrom štíte dve skrížené zlaté podkovy nad zvýšenou zvlnenou pätou so zvleneným modrým pruhom.
2)Erb obce sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno zlatú nahradiť žltou. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb možno zlatú vyjadriť jemným bodkovaním a modrá vodorovne šrafovaná.
3)Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

                                                                     §3
                                                  Používanie erbu obce
1) Erb obce používajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením:
a)obecné zastupiteľstvo obce
b)starosta obce (ďalej len „orgány obce“).
2)Erb obce môžu používať na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú
obec na oficiálnych vnútroštátnych a medzinárodných podujatiach.
3)Erb obce môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré majú bydlisko a sídlo v katastrálnom území obce Kováčová. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať erb obce vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako symbolu obce.
4) Erb obce sa používa na označenie:
c)na hranici katastrálneho územia pri vstupe do obce,
d)budovy orgánov obce,
e)v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva,
f)úradnej miestnosti starostu obce,
g)na štandarde starostu obce,
h)insígnií starostu obce, používaných pri významných udalostiach a návštevách obce,
i)listín, pečati a úradných pečiatok obce.

                                                                         §4
                                                         Erb obce na budovách
1) Erb obce sa používa na vonkajšie označenie budovy orgánov obce takto:
a)erb obce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov orgánu obce,
b)erb obce sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu.
2)Ak erb obce nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40cm alebo 60cm.
3)Erb obce sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné.
4)Ak budova prestane slúžiť ako sídlo orgánov obce, erb obce sa z nej sníme v deň ich zániku alebo v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene ich sídla.
5)Za označenie budovy erbom obce a za jeho náležitú údržbu zodpovedá starosta obce. Ak orgány obce nie sú vlastníkmi budovy, zodpovedá starosta obce za označenie budovy erbom obce. Vlastník budovy je povinný toto označenie strpieť.

                                                                         §5
                                                 Erb obce na úradných listinách
1)Erbom obce sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánu obce, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti, alebo oprávnenia pri výkone samosprávy.
2)Orgány obce používajú erb obce takto:
na úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánov obce alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.

                                                                         §6
                                               Erb obce na úradných pečiatkach
Úradné pečiatky s erbom obce sú okrúhle s priemerom 36mm a 22 mm po obvode kruhu okolo erbu obce je označenie orgánu obce alebo názvu obce a jej sídlo.

                                                                Vlajka obce 
                                                                         §7
                                                      Vyobrazenie vlajky obce
1)Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), žltej (1/6), modrej (2/6), žltej (1/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3, ukončená tromi cípmi, t.j. zostrihom, siahajúcim do tretiny listu vlajky.
2)Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
3)Vlajka obce sa môže používať aj vo forme zástavy obce, krátkej zástavy obce, koruhvy obce, znakovej zástavy obce.

                                                                       §8
                                               Spôsob používania vlajky obce
1)Orgány obce označujú vlajkou obce budovu, v ktorej sídlia a starosta obce označuje aj svoju úradnú miestnosť.
2)Vlajka obce sa používa pri príležitosti významných výročí a sviatkov obce.
3)Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
4)Na obecnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod.. Stožiar obecnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
5)Pri obecnom smútku sa vlajka obce spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa z rakvy sníma pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.
6)Obecná vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
7)Fyzické a právnické osoby môžu používať obecnú vlajku ; jej použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu obecných symbolov obce.

                                                            Obecná zástava
                                                                        §9
1)Obecná zástava je utvorená podľa obecnej vlajky, je vždy pevne spojená so žrďou, alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky obecnej zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka obecnej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky. Vyobrazenie obecnej zástavy tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.
2)Koruhva je zvislou zástavou, ktorá je pripojená ku kratšiemu priečnemu rahnu a vztyčuje sa na stožiar. Vyobrazenie koruhvy tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.
3)Na používanie obecnej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 8 tohto nariadenia. 

                                                       Záverečné ustanovenia
                                                                       §10
1)Všeobecne záväzné nariadenie č. 39/2004 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kováčová na svojom zasadaní dňa 26.10. 2004 uznesením č. 65/A1.
2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Kováčovej 26.10. 2004

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 26.10.2004
Zvesené z úradnej tabule dňa : 4.1.2005


                                                                                             ............................................ 
                                                                                                          Slavomír Brachna
                                                                                                             starosta obce

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18121

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka