Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2004

O pravidlách času predaja v obchode

Schválené: 26.10.2004

Vyhlásené: 26.10.2004

                                              VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
                                                             OBCE KOVÁČOVÁ 

                                                                   č. 40/2004 

              O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto: 

                                                 všeobecne záväznom nariadení 

                                                                         § 1
                                                             Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré v prevádzkárňach na katastrálnom území obce Kováčová vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby. 

                                                                         § 2
                                                        Čas predaja v obchode
                                                       a čas prevádzky služieb

1) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb sa určuje nasledovne:

a) v predajniach potravín a v predajniach rozličného tovaru v čase od 6.00 do 20.00 hod. v dňoch pondelok až nedeľa. Predajňa musí byť otvorená minimálne 8 hodín v dňoch pondelok až piatok, v sobotu minimálne 5 hodín.

b) v pohostinstvách a v reštauráciách v čase od 8.00 do 23.00 hod. v dňoch pondelok až nedeľa.

c) v prevádzkárni, ktorá poskytuje služby v čase od 7.00 do 20.00 hod. v dňoch pondelok až sobota .

2) Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.

                                                                       § 3
                                            Výnimky z času predaja v obchode
                                                     a času prevádzky služieb

Výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb určených v § 3 ods. 1 môže rozhodnutím povoliť starosta obce, ak je to v záujme obce a jej obyvateľov, a to na základe písomnej žiadosti podnikateľa.

                                                                       § 4
                                         Prechodné a záverečné ustanovenia

1)Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

2)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2004 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kováčová na svojom zasadnutí dňa 26.10.2004 uznesením č. 65/A2.

3)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Kováčovej dňa 26. 10. 2004

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 26.10.2004
Zvesené z úradnej tabule dňa : 4.1.2005

                                                                                                                  Slavomír Brachna 
                                                                                                                     starosta obce

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18121

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka