Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 56/07 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 52/06 ZMENA 01

Schválené: 27.2.2007

Vyhlásené: 27.2.2007

Účinnosť: 15.4.2007

                   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOVÁČOVÁ Č. 56/07
                                  KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 52/06
                                                              ZMENA 01


Obecné zastupiteľstvo Kováčová dňa 27. 02. 2007 schválilo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kováčová č. 52/06 o záväzných častiach územného plánu obce Kováčová, schváleného OZ v Kováčovej dňa 28.2.2006, takto: 


                                                                   BOD 1
V článku 1 – Účel všeobecne záväzného nariadenia sa dopĺňa :

- na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a záväzné časti Územného plánu obce Kováčová, zmena 01, schváleného Obecným zastupiteľstvom Kováčová dňa 27. 02. 2007 “.

                                                                   BOD 2
V článku 2 - Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu sa dopĺňa :
- za druhou vetou sa dopĺňa toto znenie :
„Územnoplánovacia dokumentácia – zmena 01 mení funkčné využitie územia v celkovej rozlohe 13 ha v súlade s náložkami pôvodných mapových podkladov v mierke 1:10 000 – hlavné výkresy a v mierke 1:50 000 - širšie vzťahy a záujmové územie.“ 

                                                                  BOD 3
V článku 4 - Zásady a regulatívy rozvoja v oblasti urbanisticko-architektonického riešenia sa ruší :
- odsek 4.6. Doterajší odsek 4.7 sa označuje ako odsek 4.6.
- v odseku 5.2.3. sa ruší prvá a druhá odrážka

                                                                 BOD 4
V článku 7 - Zásady a regulatívy umiestnenia vybavenia pre rekreáciu, šport a kúpeľníctvo sa ruší :
- odsek 1.3.5. Doterajší odsek 1.3.6. sa označuje ako odsek 1.3.5

                                                                BOD 5
V článku 9 - Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia sa dopĺňa :
- za odsek 1.12 sa vkladá nový odsek 1.13, ktorý znie :
• dopravnú obsluhu záujmového územia riešiť prostredníctvom obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie MO 7,5/40
• pozdĺž komunikácie viesť chodník minimálnej šírky 1,5 m
• parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v kapacitách v súlade s STN 736110 a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z .z. o všeobecných technických podmienkach na vlastných pozemkoch investorov
- v odseku 3.1.1. sa za slová TR 18 vkladajú slová „a TR 19“.

                                                              BOD 6
V článku 10 - Zásady a regulatívy ochrany prírody, tvorby krajiny a ekologickej stability sa dopĺňa :
- za odsek 5 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie :
6. Pre územie riešené „Územný plán obce Kováčová – zmena 01“ :
6.1. Základné zásady pre využitie plochy

1. dodržanie zásad ochrany významných prírodných prvkov v rámci ÚSES, jedná sa o plochu č. 6, pod hrádzou VN Kováčová a líniou č. 7, okraj lesa, časť plôch (č. 5) bude mať špeciálny manažment na zachovanie poloprírodného charakteru
2. dodržanie súčasného krajinného typu daného priestranstva s kúpeľno-rekreačnou funkciou, charakteru verejne prístupného parku, (plocha č.1.) vrátane funkcie športovo-rekreačnej (plocha č. 4)
3. možnosť dotvorenia kúpeľno-liečebného areálu, charakteru kúpeľného mestečka v kontexte s pôvodným, historickým kúpeľným areálom, na vymedzených plochách (č. 2, 3)
4. dotvorenie celého priestoru v kontexte so súčasnou prístupovou cestou, voľnou krajinou, historickým jadrom kúpeľov, prameňmi a pamätníkom v lese nad plochou

6.2.Kritériá pre nezastaviteľné plochy

1. rešpektovanie ochrany prvkov ÚSES – biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov
2. prítomnosť ekotónového pásma, prechod, hranice ekosystémov, z lesných do lúčnych spoločenstiev
3. prítomnosť parkovej plochy a s významnými lúčnymi spoločenstvami a NDV, vo vizuálne exponovaných priestoroch kúpeľno-rekreačného strediska
4. prítomnosť významných krajinných prvkov v kontexte biodiverzity, vzhľadu a „stability“ krajiny

6.3. Kritériá pre zastaviteľné plochy

1. vnútorná štruktúra (usporiadanie) plôch zástavby vychádza z primeraného zastúpenia
(a) voľných plôch zatrávnených s prítomnosťou NDV
(b) požiadavky na dotvorenie priestoru o zastavané plochy

Je potrebné dodržať :

1. primeraný odstup stavieb od vzrastlých stromov (1:1,5 výšky drevín)
2. plošnosť jednotlivých stavieb nedoporučujeme väčšiu ako 200/300 m2 , typu rekreačných viliek a primeraných reštauračných zariadení
3. podlažnosť max. do 3 poschodí
4. dodržanie pomerného zastúpenia medzi (1.) chránenými plochami, (2.) voľnými plochami, vrátane parteru (trávniky, chodníky) doporučujeme v pomere a (3.) zastavanými plochami :
(1.) 10-20 % pre chránené plochy a plochy so špecifickým manažmentom poloprírodných prvkov
(2.) min. 40-50 % pre voľné parkové plochy s kúpeľno-rekreačnou funkciou a prístupom verejnosti
(3.) 30-40 % plochy pre zástavbu, typu rozptýlených stavieb primeraného rozsahu so sprievodnou okrasnou vegetáciou a trávnikmi

                                                                   BOD 7
V článku 15 - Zoznam verejnoprospešných stavieb sa dopĺňa :
- v odseku B.21.1. :
- v časti VD3 sa za siedmu odrážku vkladá ôsma odrážka, ktorá znie:
• v novoriešenej lokalite obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 kategórie MO 7,5/40
- v časti VD5 sa za prvú odrážku vkladá druhá odrážka, ktorá znie :
• chodník pozdĺž obslužnej komunikácie

- v odseku B.21.2. :
- v časti VH1 sa na konci vety dopĺňajú slová „a zásobné potrubie DN150 dl. 450m do priestoru
navrhovanej vybavenosti.“.
- v časti VH14 sa za slovo 400 m vkladajú slová „a zberača AE1-1 DN 300 dl. 600m“

- v odseku B.21.3 :
- v časti VE1 sa za druhú odrážku vkladá tretia odrážka, ktorá znie :
• TR 19 – s kapacitou transformátora 250 Kva, v lokalite Za kúpaliskom

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Kováčová svojím uznesením č. 10/07 zo dňa 27. 02. 2007. Účinnosť nadobúda dňa 15. 04. 2007.

V Kováčovej dňa 27. 02. 2007.


                                                                                                            Slavomír Brachna
                                                                                                               starosta obce

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18114

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka