Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 58/2007 o záväzných častiach územného plánu zóny Kováčová – východ I., pod Sihotím

Schválené: 26.6.2007

Vyhlásené: 26.6.2007

Účinnosť: 12.7.2007

                     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOVÁČOVÁ Č. 58/2007

                                                      O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH
                      ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOVAČOVÁ – VÝCHOD I.,POD SIHOTÍM

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová dňa 26.6.2007 schválilo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie.

                                                                   ČASŤ PRVÁ
                                                            Úvodné stanovenie

                                                                     Článok 1
                                             Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny „Kováčová – Východ I., Pod Sihotím“ schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Kováčová dňa 26. 6. 2007. 

                                                                    Článok 2
                               Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Územnoplánovacia dokumentácia je riešená v plošnom rozsahu :

Riešené územia pre ÚPN Z Kováčová – Východ, Pod Sihotím je v bezprostrednej blízkosti areálu Národného rehabilitačného centra a je vymedzené nasledovne:
• Z východnej a južnej strany hranicou parcely 1103/9
• Zo západnej strany parcelou 1103/7 a 1103/8
• Zo severnej strany parcelou 1103/11 a 1103/10
Rozloha riešeného územia predstavuje cca 10 ha. Vymedzenie riešeného územia je dokumentované v grafickej prílohe 1:10 000- širšie územné vzťahy a v mierke 1: 1000 hlavné výkresy .
Rozvoj tejto časti územia sa viaže na realizáciu novej obslužnej komunikácie , ktorá prechádza do katastrálneho územia mesta Sliač a napája sa na navrhovanú cestu III. triedy cez navrhované lokality bývania IBV Východ. Severne od navrhovanej zbernej komunikácie za odstavným parkoviskom je priestor pre realizáciu objektov rodinných domov – lokalita Pod Sihotím.
Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2010.

                                                                 ČASŤ DRUHÁ
        Návrh regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Pri riadiacom procese usporiadanie územia a parceláciu a usmerňovanie výstavby na jednotlivých pozemkoch riešeného územia je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu:

1.1 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov
a stavieb

Regulatívy sú identifikovateľné vo výkrese č.2 – Komplexný urbanistický návrh a vo výkrese č. 7 - Regulačná é prvky v mierke M 1:1 000

Riešené územie pre ÚPN Z Kováčová – Východ I. „ Pod Sihotím“ je vymedzené nasledovne:
• Zo východnej a južnej strany hranicou parcely 1103/9
• Z západnej strany parcelou 1103/7 a 1103/8
• Zo severnej strany parcelou 1103/11 a 1103/10
Parcelné čísla regulovaných pozemkov : 91/10, 91/13, 1103/8, 1103/9, 1103/10, 1103/11, 91/14, 91/15, 91/13, 91/21, 1103/7.
• Z hľadiska funkčného členenia je riešené územie monofunkčné, navrhnuté pre zástavbu voľne stojacich rodinných domov včítane potrebnej technickej infraštruktúry.
• Zakazuje sa chov domácich hospodársky úžitkových zvierat.
• Záväznou časťou grafickej dokumentácie je výkres č. B-7 REGULACNÉ PRVKY
PRÍPUSTNOSŤ ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA
• uplatňovať zvýšené požiadavky na architektonické riešenie fasády domov riešiť na vysokej architektonickej úrovni s využívaním súčasných kvalitných materiálov, architektonických prvkov a súdobých výrazových prostriedkov.
• zastrešenie všetkých navrhovaných objektov riešiť šikmými strechami, s hrebeňom rovnobežným s komunikáciou.
• navrhovaná zástavba IBV nevyžaduje vytváranie dominánt, akcentované polohy RD sú na nárožných parcelách č.1, 4, 8.
• garážovanie osobných áut riešiť v rámci RD, resp. v jej tesnej prístavbe konštrukčne alebo opticky prepojené s rodinným domom
• maximálna zastavanosť pozemku domom sa určuje na 30%, maximálna zastavanosť pozemku všetkými stavebnými objektami je určená na 50%.
• V riešenej lokalite je vylúčená možnosť umiestnenia zariadení s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
• Zakazuje sa chov domácich hospodárskych zvierat.

1.2 Regulatívy priestorového usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia
Regulatívy sú identifikovateľné vo výkrese č.3 – Dopravné riešenie a vo výkrese č. 7 - Regulačné prvky v mierke M 1:1 000

1.2.1 Regulatívy dopravy
- dopravnú obsluhu riešeného územia zabezpečiť prostredníctvom obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/40
- pozdĺž komunikácie viesť chodník minimálnej šírky 1,5 m
parkovanie a odstavovanie vozidiel pri objektoch IBV riešiť v kapacitách podľa s STN 736110 a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

1.2.2 Regulatívy vodného hospodárstva
Regulatívy sú identifikovateľné vo výkrese č.4 – Technická infraštruktúra – vodné hospodárstvo a vo výkrese č. 7 - Regulačné prvky v mierke M 1:1 000

1.2.2.1 Vodovod
• Rozšírenie verejného vodovodu – rozvodnej siete obce do územia riešenej IBV, z materiálu potrubia HD-PE 100 – Polyetylén dimenzie D110 /DN 100 mm/ V celkovej dĺžke 174,0 bm.
• Celý riešený vodovod bude vybudovaný v I. tlakovom pásme vodovodnej siete obce s dostatočným zabezpečením akumulácie vody v jestvujúcich akumulačných vodojemoch objemu 1 300 m3
1.2.2.2 Kanalizácia
• rozšírenie – vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie do územia riešenej IBV z materiálu PVCU-korugované dimenzie DN300 v celkovej dĺžke 175 bm.
• oddelené samostatné odvedenie dažďových odpadových vôd len povrchovo – odvodňovacou priekopou vybudovanou pozdĺž riešenej prístupovej obslužnej komunikácie.

1.2.3 Regulatívy – energetika
Regulatívy sú identifikovateľné vo výkrese č.5 – Technická infraštruktúra – energetika a vo výkrese č. 7 - Regulačné prvky v mierke M 1:1 000

1.2.3.1 Elektrorozvody
Z rozvádzača trafostanice sa napoja dva káble AYKY 4Bx70, na ktoré sa slučkovaním napoja pilierové elektromerové skrine na hranici pozemkov. Pri ceste a na konci rozvodu sa osadia skrine PSR, pre možné rozšírenie NN rozvodov pre ďalšie lokality.
Na osvetlenie komunikácie pri domoch sú navrhnuté štyri stožiare VO s výbojkovými svietidlami SHC 70W, ktoré sa napoja na jestvujúci rozvod VO na ulici.
1.2.3.2 Zásobovanie plynom
Zdrojom ZP bude jestvujúci miestny STL plynovod DN 100; PN 0,1 MPa vedený v zelenom páse.
Z tohto plynovodu bude vysadená trasa LPE D 50; PN 0,1 MPa dĺžky 180m, vedená v novonavrhovanom chodníku vedľa miestnej komunikácie.

1.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch
Regulatívy sú identifikovateľné vo výkrese č.2 – Komplexný urbanistický návrh a vo výkrese č. 7 - Regulačná é prvky v mierke M 1:1 000

- Hlavná vytyčovacia os a osnova navrhovanej zástavby je rovnobežná s hranicou katastra Sliač – Hájniky, resp. z kolmého smeru navrhovanej obslužnej komunikácie C3.
- Poloha napojenia obslužnej komunikácie C3 umožňuje obsluhovať aj ďalšie rozvojové lokality v zmysle schválenej ÚPN – obce Kováčová.
- Výškové osadenie rodinných domov je stanovené v závislosti na možné odkanalizovanie územia areálu. Podlaha objektov je navrhnutá +500mm nad úrovňou navrhovanej obslužnej komunikácie.
- Založená osnova zástavby je navrhnutá a uličné čiary sú odvodené od osi obslužných komunikácií C3 vo vzdialenosti podľa záväznej grafickej prílohy.
- Výškové zónovanie bytových objektov je max.1 nadzemných podlaží, s obytným podkrovím
- Bytové objekty sú navrhnuté bez podpivničenia vzhľadom na agresívne spodné vody v danej lokalite.
- Garážovanie je riešené v RD, alebo v tesnej prístavbe domov.
- Nevyhnutná vybavenosť stavieb je rešpektovaná v zmysle vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu, § 45 ods.1 až 5 ( garážovania, domový odpad, umiestnenie drobnej architektúry )

1.4. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby

Regulatívy urbanistické a priestorové:
v priestore navrhovanej obytnej zástavby – Východ
• vytvoriť územnotechnické podmienky a legislatívne podmienky pre realizáciu obytnej zóny IBV,
• riešiť a realizovať komplexné urbanistické dotvorenie priestoru krajinnou zeleňou,
• pri realizácii zástavby rodinných domov uprednostniť riešenie architektúry s výškou jedno nadzemné podlažie s podkrovím, na priestrannejších pozemkoch s vysokým plošným podielom zelene,

1.5 Nevyhnutná vybavenosť stavieb

je rešpektovaná v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, §45 ods. 1až 5 / garážovanie, domový odpad, umiestnenie drobnej architektúry /
- súlade s požiadavkám vyhl.č. 532/2006 Z.z bude v rámci dispozičného riešenia objektov RD určený priestor, ktorý po zabezpečení úprav zabezpečí čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí.
- Objekty rodinných domov budú napojené na všetky inžinierske siete, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie RD

1.6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

Na stavby rodinných domov navrhovaných v UPN-Z je možné spojiť územné konanie so stavebným. Na stavby verejného technického vybavenia nemožno územné konanie so stavebným spojiť, ani nemožno od územného konania upustiť.

1.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dôjde k zmene organizácie územia a využitia pozemkov. Na základe nového usporiadania územia vznikne potreba úpravy hraníc pozemkov.
K prevažnej väčšine pozemkov má investor právo a preto kúpou pozemkov dôjde k ich sceleniu a následne deleniu na základe priestorového riešenia územia v zmysle určených hraníc jednotlivých regulačných celkov.

1.8. Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú identifikované vo výkres č. 7 - Regulačné prvky v mierke M 1:1 000
Označenie Druh Názov
VD – 1 Dopravné - obslužná križovatka funkčnej triedy C3 kategórie MO6,5/30
VD – 2 - chodník pozdĺž obslužnej komunikácie šírky 1,5m
VV – 1 Vodovod - rozšírenie verejného vodovodu PE DN 110/DN 100 dl. 174m.
VK – 1 Kanalizácia - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 dl. 175m.
VE – 1 Elektro - rozšírenie el. NN rozvodov do rozvojovej lokality
VE – 2 - rozšírenie VO do rozvojovej lokality
VP – 1 Plyn - rozšírenie STL plynovodu DN 100 PN 01 dl. 180m.

1.9. Pozemky na verejnoprospešné stavby

Pozemky na verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese B-6 ÚPN-Z – výkres vlastníckych vzťahov a výkres B- 7 ÚPN Z - regulačný výkres – schéma záväzných častí riešenia.

                                                                     ČASŤ TRETIA
                                                            Záverečné ustanovenia


Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny „Kováčová – Východ I, Pod Sihotím“ je uložený na :
- Obci Kováčová - Obecnom úrade Kováčová ako orgáne územného plánovania
- Stavebnom úrade
- Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej svojím uznesením č. 35/07 zo dňa 26. 6. 2007. Účinnosť nadobúda dňa 12. 7. 2007.


V Kováčovej dňa 26. 6. 2007.

                                                                                                         SLAVOMÍR BRACHNA
                                                                                                              starosta obce


Vyvesené na úradnej tabuli : 26. 6. 2007
Zvesené z úradnej tabule :
dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18114

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka