Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčová č. 59/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Schválené: 23.10.2007

Vyhlásené: 23.10.2007

Účinnosť: 8.11.2007

                        Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčová č. 59/2007
                                       o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 


Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová v zmysle § 6 a § 11, ods. 4, písm. g Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav a v zmysle § 7, ods. 4, Zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších úprav, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

                                                                        § 1
                                                             Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje pravidlá poskytovania dotácií a vzťahy obce, ako poskytovateľa, s príjemcom dotácií z rozpočtu obce.

                                                                       § 2
                                                            Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a./ dotáciou - finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu obce osobe na účel, v sume a za podmienok stanovených týmto nariadením,
b./ konkrétnou akciou - vecne a časovo vymedzená organizovaná činnosť,
c./ cieľovou oblasťou - okruh účelov, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia,
d./ projektom - primerane podrobný, zrozumiteľný vecný popis akcie a jej rozpočet, e./ žiadateľom - osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia,
f./ príjemca dotácie - žiadateľ, ktorému bola schválená dotácia poukázaná na bežný účet alebo vyplatená.

                                                                       § 3
                                                      Základné ustanovenia

1. Dotáciu z rozpočtu obce možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
2. Dotácie sa môžu poskytnúť iba na konkrétne plánované reálne akcie z cieľových oblastí , vymenovaných v tomto nariadení.
3. Dotácie sa nemôžu poskytnúť na akcie, ktoré :
a./ smerujú k podnecovaniu neznášanlivosti voči národnosti, pohlaviu, rase, viery, etnickej skupiny a pod.,
b./ sú akciami politických strán a hnutí,
c./ sú svojou povahou mimo cieľových oblastí tohto nariadenia,
d./ môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
e./ sú zamerané na krytie osobných potrieb bez významnejšej náväznosti na idey v zmysle cieľových oblastí,

                                                                      § 4
                                                           Cieľové oblasti

Cieľovými oblasťami pre prideľovanie dotácií sú tieto okruhy aktivít :

a./ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b./ tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva,
c./ telesná kultúra a šport,
d./ zdravotníctvo,
e./ sociálna oblasť s výnimkou v zmysle § 3, písm. e,
f./ osveta, výchova a vzdelávanie,
g./ tvorba a ochrana životného prostredia,
h./ podpora podnikania a zamestnanosti.

                                                                    § 5
                                                       Žiadosti o dotáciu

1. Žiadosť o dotáciu sa podáva v písomnej forme s prílohou a v lehotách podľa tohto nariadenia. Prílohou je stručný vecný projekt zabezpečovanej akcie a jej rozpočet v takej podobe, ktoré umožnia v schvaľovacom konaní posúdiť odôvodnenosť žiadaných súm a splnenie ideového zámeru dotácie.
2. Žiadosť sa podáva na Obecný úrad v Kováčovej, osobne v podateľni alebo doporučenou zásielkou.
3. Žiadosť sa podáva v termíne, ktorý umožní jej prejednanie v orgánoch obce a v prípade väčších súm aj zahrnutie schválenej dotácie do rozpočtu obce pri jeho zostavovaní alebo jeho zmenách. Žiadosti na sumy, ktoré si vyžadujú zahrnutie do rozpočtu musia byť doručené najneskôr do 15. októbra pred rokom, v ktorom majú byť z rozpočtu poskytnuté, pri zmene rozpočtu v priebehu roka minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

                                                                   § 6
                                                   Schvaľovacie konanie

1. Žiadosť o dotáciu z hľadiska úplnosti a ustanovení § 3 skontroluje starosta obce a
predloží na pracovnom stretnutí poslancov na najbližšom zasadnutí.
2. Neúplnú žiadosť vráti starosta na doplnenie žiadateľovi aj so zdôvodnením.
3. Žiadosť, ktorá je zjavne v rozpore so zásadami tohto nariadenia vráti žiadateľovi starosta po prerokovaní na pracovnom stretnutí poslancov so zdôvodnením ako zamietnutú.
4. Pracovné stretnutie poslancov prejedná žiadosť a doporučí obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia na jej schválenie a zahrnutie do rozpočtu obce. Pri svojom rozhodovaní sa riadi očakávaným prínosom dotovanej akcie pre obec, odkázanosťou žiadateľa na obecné zdroje a možnosťou poskytnutia žiadanej sumy zo zdrojov obce.
5. Obecné zastupiteľstvo prejedná žiadosť o dotáciu a schváli alebo zamietne jej poskytnutie z rozpočtových zdrojov obce v osobitnom hlasovaní. Na zasadnutí sa môže zúčastniť aj žiadateľ a vyjadriť sa v diskusii k výsledku osobitného hlasovania pred schválením uznesenia.
6. Dotáciu schválenú obecným zastupiteľstvom zahrnie starosta do návrhu rozpočtu obce v čase jeho zostavovania alebo príprav na schválenie zmien.
7. O schválení alebo zamietnutí žiadosti o dotáciu starosta informuje žiadateľa písomne do 14 dní od jej prejednania v obecnom zastupiteľstve. Pri kladnom vybavení priloží k informácii návrh písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie v dvoch vyhotoveniach. Pri zápornom vybavení písomná informácia obsahuje stručné zdôvodnenie zamietnutia.
8. Proti uzneseniu o zamietnutí dotácie v obecnom zastupiteľstve sa nemožno odvolať . 

                                                                        § 7
                                                   Zmluva o poskytnutí dotácie

1. Doručenú zmluvu podpíše štatutárny zástupca žiadateľa dotácie a vráti v jednom vyhotovení na obecný úrad do 15 dní od doručenia. Nevrátenie podpísanej zmluvy do 15 dní sa má za to, že žiadateľ dotácie neprijal zmluvné podmienky alebo od svojej žiadosti odstúpil.
2. Zmluva svojím obsahom a záväznosťou musí zabezpečiť zásady rozpočtovej disciplíny podľa platných rozpočtových pravidiel, najmä :
a./ sumu schválenej dotácie,
b./ účel a podmienky použitia dotácie,
c./ povinnosti pri evidovaní čerpania a zúčtovaní dotácie, najmä lehoty,
d./ zodpovednosť za porušenie zmluvných podmienok a súvisiacich predpisov o finančnej disciplíne,
e./ povinnosť umožniť kontrolu čerpania a vykazovania dotáciu orgánom poskytovateľa,
f./ povinnosť vrátiť nevyčerpanú časť alebo časť čerpanú v rozpore so zmluvou o
poskytnutí dotácie.


                                                                           § 8 
                                                            Ostatné ustanovenia

1. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny ani iný nárok.
2. Dotáciu nemožno poskytnúť osobe, ktorá má voči obci nevyrovnané záväzky na miestnych daniach a poplatkoch. 

                                                                          § 9
                                                        Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 59/2007 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kováčová na svojom zasadnutí dňa 23.10.2007 uznesením č. 50/07.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. Týmto dňom stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

V Kováčovej, dňa 23. 10. 2007


Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 23.10.2007
Zvesené z úradnej tabule dňa : 08.11.2007


                                                                                                               Slavomír Brachna
                                                                                                                  starosta obcednes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18112

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka