Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2009

Všeobecne Záväzné nariadenie obce Kováčová č. 66/2009 o záväzných častiach Územného plánu obce Kováčová- Zmena 02

Schválené: 24.2.2009

Vyhlásené: 24.2.2009

Účinnosť: 12.3.2009

                     Všeobecne Záväzné nariadenie obce Kováčová č. 66/09
                                                  o záväzných častiach 
                               Územného plánu obce Kováčová- Zmena 02

      Obecné zastupiteľstvo Kováčová dňa 28.februára 2006 schválilo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obce.
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa mení a dopĺňa VZN č.52/06 o záväzných častiach územného plánu v rozsahu riešenia zmenou 02.

                                                             ČASŤ PRVÁ
                                                      Úvodné stanovenie

                                                               Článok 1
                                         Účel všeobecne záväzného nariadenia

      Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu obce Kováčová- Zmena 02, schváleného Obecným zastupiteľstvom Kováčová dňa 24.02.2009

                                                               Článok 2
                            Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

                                                       ostáva bez zmeny

                                                            ČASŤ DRUHÁ
         Návrh regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

      Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Kováčová je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu:

                                                               Článok 3
                 Zásady a regulatívy rozvoja v oblasti štruktúry osídlenia a bývania

V bode 2.5 sa text upravuje nasledovne:

2.5. Rozvoj kúpeľnej funkcie realizovať v územnom rozsahu vnútorného kúpeľného územia s akceptovaním špecifických podmienok vyplývajúcich z podmienok zabezpečovania kúpeľnej starostlivosti.

Ostatné regulatívy článku 3 ostávajú v platnosti bez zmeny.

                                                               Článok 4
       Zásady a regulatívy rozvoja v oblasti urbanisticko-architektonického riešenia

V bode 3 V priestore vnútorného kúpeľného územia sa v bode 3.1.2 mení znenie nasledovne:

3.1.2. zachovať existujúci plošný rozsah kúpeľného parku s rozšírením podľa návrhu, zachovať kúpeľný park s možnosťou rozšírenia alebo doplnenia plôch kúpeľnej a zdravotníckej vybavenosti

Ostatné regulatívy článku 4 ostávajú v platnosti bez zmeny.

                                                              Článok 5
                  Stanovenie podmienok pre využitie jednotlivých funkčných plôch

Regulatívy definované v bodoch 1 až 3 tohto článku ostávajú bez zmeny.

Do regulatívu 4. – Funkčné plochy kúpeľov sa za bod 4.1.2 dopĺňa nový bod 4.1.3, ktorý má nasledovné znenie:

4.1.3. umiestnenie zariadení zdravotníckeho charakteru, charakteru sociálnych služieb a relaxácie pre všetky skupiny klientov

Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.


                                                             Článok 6
               Zásady a regulatívy rozvoja umiestnenia občianskeho vybavenia

Ostáva bez zmeny.

                                                              Článok 7
    Zásady a regulatívy umiestnenia vybavenia pre rekreáciu, šport a kúpeľníctvo

V bode 2 – Kúpeľníctvo sa do bodu 2.1. dopĺňa text nasledovného znenia:

2.2. Územne pripraviť a zabezpečiť realizáciu rozšírenia zariadení liečebných kúpeľov a sociálno zdravotníckej vybavenosti vrátane kúpeľného parku v rozsahu podľa návrhu v ÚPN O a jeho zmien a doplnkov.

Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.

                                                             Článok 8
           Zásady a regulatívy rozvoja zachovania kultúrno-historických hodnôt

Ostáva bez zmeny.

                                                             Článok 9
    Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Ostáva bez zmeny.

                                                            Článok 10
         Zásady a regulatívy ochrany prírody, tvorby krajiny a ekologickej stability

Ostáva bez zmeny.

                                                            Článok 11
                        Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Bod 2.1 sa nahrádza novým textom nasledovne :

2. Ochrana vôd
2.1. Rešpektovať legislatívnu ochranu vyplývajúcu z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.22/2000 Z.z. z 10.1.2000, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej a v Sliači podľa § 65 ods. 13 zákona NR SR č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.241/1998 Z.z.
       Rešpektovať legislatívnu ochranu vyplývajúcu zo zákona č.538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MZ SR č. 551/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej.

Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.


                                                          ČASŤ TRETIA

                                                             Článok 12
                                      Vymedzenie zastavaného územia obce

Ostáva bez zmeny.

                                                          ČASŤ ŠTVRTÁ

                                                             Článok 13
    Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Bod 3.1 a 3.2 sa upravuje nasledovne :

3. Ochranné pásma vodohospodárskych zariadení
3.1. Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej (Príloha č.2 k vyhláške MZ SR č.551/2005 Z.z.).
3.2. Ochranné pásmo II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej a v Sliači (Príloha č.3 MZ SR č.551/2005 Z.z.).
Ostáva bez zmeny

                                                          ČASŤ PIATA

                                                            Článok 14
    Územia na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu                                               a územnoplánovacie podklady
Článok 14 sa upravuje nasledovne:

Podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu je potrebné obstarať pre:

Liečebné kúpele Kováčová                                                               Územný plán zóny
Pešia zóna – ulica Slobody                                                               Územný plán zóny
Kultúrno-spoločenské a rekreačné centrum a športový areál        Územný plán zóny
Obytná zóna Medzi potôčky - Hájik                                                  Územný plán zóny
Obytná zóna východ                                                                          Územný plán zóny

Územnoplánovacie podklady je potrebné spracovať najmä pre:

Rekreačná vybavenosť a verejný park Seravy                               Urbanistická štúdia
Areál salaša Hron                                                                             Urbanistická štúdia
Lesopark Malá Stráž - Kováčová                                                      Urbanistická štúdia
Areál vybavenosti NRC                                                                     Urbanistická štúdia
Obytná zóna východ                                                                         Urbanistická štúdia

 

                                                       ČASŤ ŠIESTA

                                                          Článok 15
                                    Zoznam verejnoprospešných stavieb

Kapitola v časti B.13 Energetika sa dopĺňa nasledovne:

B.21.3. ENERGETIKA


VE1  Nové zahusťovacie murované trafostanice
        - TR 15 – s kapacitou transformátora 250 kVA, v lokalite Medzi potôčky – Hájik,
        - TR 16 – s kapacitou transformátora 100 kVA, v lokalite Družstevná ul.-ul. Ľ.  Ondrejova,
        - TR 19 – s kapacitou transformátora 250kVA v lokalite Za kúpaliskom ( Wellness Kováčová )
        - TR 20 s kapacitou transformátora 2 x 1000 kVA pre rozšírenie plôch a socialno- zdravotníckych zariadení NRC
        - TR 21 s kapacitou transformátora 400 kVA pre rozšírenie plôch rekreačných a kúpeľných zariadení

Ostatné ustanovenia ostávajú bez zmeny. 

                                                      ČASŤ SIEDMA
                                              Záverečné ustanovenia

                                            Uloženie územného plánu:
Územný plán obce Kováčová je uložený na :
- Obecnom úrade Kováčová
- Stavebnom úrade
- Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

 

      Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Kováčová svojím uznesením č. 104/09 zo dňa 24.02.2009. Účinnosť nadobúda dňa 12.3.2009

 

 

V Kováčovej dňa 24.2.2009

                                                                                                   Slavomír Brachna
                                                                                                      starosta obce

 

 


Vyvesené na úradnej tabuli : 24.02.2009
Zvesené z úradnej tabule : 12.03.2009

 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18114

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka