Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2009

VZN č. 68/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kováčová

Schválené: 15.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010


VZN č. 68/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kováčová

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

                                                všeobecne záväznom nariadení
                                                                     §1
                                                            Predmet úpravy


1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na žiaka1) a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kováčová, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

§2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kováčová

§3
Výška a účel dotácie


1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 

                                                                   §4
                                           Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

 

§5
Záverečné ustanovenia

1)Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kováčová, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 4).


1)Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kováčovej, uznesením číslo 136/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2010.

 


Slavomír Brachna
starosta obce


_________________________________________________________________________

1)ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2)§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4)napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy


Príloha č. 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória - druh zariadenia

Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa (žiaka)

v Eurách

Materská škola dieťa do 3 rokov 4362
Materská škola dieťa nad 3 roky 2181
Školský klub detí 952
Zariadenie školského stravovania 664Slavomír Brachna
starosta obce

 

 Vyvesené na úradnej tabuli: dňa 15.12.2009

Zvesené z úradnej tabuli: dňa 31.12.2009

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18114

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka