Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčová č. 71/2011 o udeľovaní ocenení obce Kováčová

Schválené: 23.8.2011

Vyhlásené: 23.8.2011

Účinnosť: 6.9.2011

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčová č. 71/2011
o udeľovaní ocenení obce Kováčová

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto


Všeobecne záväznom nariadení
o udeľovaní ocenení obce Kováčová

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „ nariadenia“) je stanoviť podmienky udelenia, odňatia ocenení obce Kováčová, ktoré sú vymedzené Štatútom obce Kováčová.
2. Obec Kováčová má záujem oceniť jednotlivcov, ako aj kolektívy, ktoré:
· sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jej dobré meno vo svete,
· sa významným spôsobom pričinili o jej rozvoj vo všetkých oblastiach života spoločnosti,
· obohatili ľudské poznanie vo všetkých oblastiach života spoločnosti,
· zaznamenali mimoriadne výkony a činy vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
3. Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej môže udeliť tieto ocenenia
- Čestné občianstvo obce Kováčová
- Cena obce Kováčová
4. V odôvodnených prípadoch môže Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová rozhodnúť o odňatí čestného občianstva obce a Ceny obce.
5. Evidenciu ocenení obce Kováčová vedie Obecný úrad Kováčová.


§ 2
Čestné občianstvo

1. Verejné ocenenie “Čestný občan obce Kováčová” udeľuje obecné zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce podľa § 1 bod č.2.
2. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v obci pôsobili alebo pomáhali pri rozvoji obce.
3. Návrhy na udelenie čestného občianstva podávajú starostovi obce poslanci, obyvatelia obce, združenia, spolky, vedecké, umelecké a iné inštitúcie do 31.mája príslušného roka.
4. Na posúdenie návrhu na udelenie čestného občianstva môže byť ako poradný orgán vymenovaná starostom obce komisia z poslancov, obyvateľov obce a zástupcov významných inštitúcií pôsobiacich v obci.
5. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
6. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorá obsahuje meno a priezvisko občana a dátum udelenia čestného občianstva. Listinu podpisuje starosta a listina sa pečatí pečaťou obce Kováčová. V prípade, ak sa vydáva listina cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť druhú listinu aj v cudzom jazyku, prípadne vyhotoviť listinu dvojjazyčne.
7. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná na slávnostnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Udelenie čestného občianstva sa zapisuje do kroniky obce.
8. Ak sa udeľuje čestné občianstvo in memoriam, preberie listinu pozostalý manžel/ka, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


§ 3
Cena obce Kováčová

1. Verejné ocenenie “Cena obce Kováčová” sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom podľa § 1 bod č.2.
2. O udelení ceny obce Kováčová rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
3. Cena obce Kováčová sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac trom jednotlivcom alebo kolektívom.
4. Návrhy na udelenie ceny obce Kováčová môžu obecnému zastupiteľstvu podať poslanci, starosta, organizácie, združenia a obyvatelia obce. Z návrhu musí byť zrejmé, komu sa má cena obce udeliť a z akého dôvodu.
5. Poradným orgánom na posúdenie návrhov na udelenie ceny obce Kováčová je Pracovná porada poslancov.
6. Návrh treba podať do 31.mája príslušného roka.
7. Cenu obce Kováčová predstavuje plaketa s erbom obce, súčasťou ktorej je listina. Listina obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca alebo názov kolektívu, pečatí sa pečaťou obce Kováčová a listinu podpisuje starosta obce. Ak je ocenený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť druhú listinu aj v cudzom jazyku, prípadne vyhotoviť listinu dvojjazyčne.
8. S udelením ceny obce Kováčová je spojená finančná odmena vo výške 0,32 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok (zaokrúhlené na celé eurá nahor).
9. Cena obce Kováčová sa udeľuje na slávnostnom zastupiteľstve .
10. Cenu obce Kováčová možno opätovne udeliť tomu istému jednotlivcovi alebo kolektívu najskôr po 5 rokoch od jej udelenia.
11. Ak sa udeľuje cena obce Kováčová in memoriam, preberie cenu pozostalý manžel/ka, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
12. Udelenie ceny obce sa zapisuje do kroniky obce.

 

§ 4
Návrhy na udelenie

1. Návrhy na udelenie ocenení podľa §2 a §3 tohto nariadenia musia obsahovať:

a) osobné údaje navrhovaného (titul, meno, priezvisko, povolanie,
zamestnanie, kontaktnú adresu),
b) dôvody odporúčania na udelenie ocenenia ( podrobné zhodnotenie
doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenení či
vyznamenaní, úspechov doma i v zahraničí.

2. Obec Kováčová je oprávnená po prijatí návrhu na udelenie jedného z ocenení overiť opodstatnenosť návrhu, prípadne si vyžiada stanovisko osobností alebo inštitúcií, ktoré v danom odbore majú všeobecnú autoritu.

§ 5
Odňatie ocenení

1. Obecné zastupiteľstvo môže udelenie ocenení podľa §2 a §3 odňať hlasovaním trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ak ocenený nie je tejto pocty hodný zo závažných dôvodov, najmä v prípade, ak sa občan spreneveril občianskej cti alebo porušil zákony Slovenskej republiky. V prípade odňatia čestného občianstva musí občan vrátiť listinu o udelení čestného občianstva.
2. Návrh na odňatie predkladá starosta na návrh poslancov, inštitúcií, prípadne občanov.

§ 6
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová na svojom zasadnutí dňa 23.08.2011 uznesením č. 41/11. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kováčová po schválení v Obecnom zastupiteľstve Kováčová.

 

 

V Kováčovej, 23.8.2011 Slavomír Brachna, v. r.
starosta obce Kováčová

 

 

 


Vyvesené na úradnej tabuli: 23.8.2011
Zvesené z úradnej tabule : 7.9.2011
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18114

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka