Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Obecný úrad - O Z N A M Y - I N Z E R C I AVytlačiť
 

V dňoch 17.09. - 20.09. 2019 bude kancelária prvného kontaktu zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky a školenia.

Dňa 20.09.2019 (piatok) bude obecný úrad zatvorený.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viac informácií naájdete na www.fitmamina.sk.

V prípade nepriaznivého počasia bude termín zmenený na www.fitmamina.sk v sekcii tréningy - strollering.

fitmamina

 

O Z N A M Y

Harmonogram zberu odpadu júl - december 2019

 


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta Obce Kováčová                   

V Kováčovej, dňa 20.09.2019

P O Z V Á N K A

na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré sa uskutoční

dňa  26. septembra 2019 (štvrtok) o 18,00 hod. v spoločenskej sále obecného domu, ul. Slobody 44, Kováčová

 

Program :

 1. Otvorenie – schválenie programu.
 2. Voľba návrhovej  komisie.
 3. Schválenie II. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2019. Stanovisko komisie FaSOM k návrhu II. zmeny rozpočtu.          
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 v ZŠ s MŠ. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2019/2020.
 5. Vyhodnotenie Dní obce Kováčová 2019.
 6. Schválenie odpredaja časti pozemku parc. č. KNE 1090/1 vo vlastníctve Obce Kováčová zastavaného stavbou pre p. Annu Mozolovú.
 7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová ako povinným a Jánom Chamulom, Strážska cesta 49, 960 01 Zvolen ako budúcim oprávneným z vecného bremena.
 8. Súhlas  s realizáciou a financovaním projektu v rámci výzvy MAS NAŠA LIESKA
 9. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2019.  
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Schválenie uznesení.
 13. Záver.

 

Pozývajú sa :

 • poslanci OZ
 • hlavná kontrolórka obce

 

Prizývajú sa :

 • riaditeľka  ZŠ s MŠ
 • pracovníci OcÚ

 

                                                                                          Ing. Ján Izrael

                                                                                        starosta  obce, v.r.


 
 

Futbalové oznamyVytlačiť
 

Futbalové oznamy

 

ŠK Prameň Kováčová Vás pozýva na ďalší domáci zápas družstva dospelých v III. lige, ktorý odohrajú naši futbalisti v nedeľu 22.9.2019 o 15:00. Ich súperom bude MŠK NOVOHRAD Lučenec.

 


 
 

Oznam SSEVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom že dňa 16.10.2019 v čase od 07:45 do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Kováčová z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Viď prílohu.

 


 
 

Verejná vyhláška územné rozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - rozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Stanovisko obce k návrhom trasy severného obchvatu mesta Zvolen.Vytlačiť
 

Obchvat Zvolena sa dostáva do patovej situácie

S novou trasou nesúhlasí Zvolen, Sliač ani Kováčová. Každý z iného dôvodu.

KOVÁČOVÁ. Obchvat Zvolena, ktorý sa mal začať stavať v roku 2021, je, zdá sa, v nedohľadne. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila pred rokom súťaž na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, v ktorom počíta so severným variantom.

Projektant teraz začiatok úseku posunul, križovatka s napojením na rýchlostné  cesty R1 a R2 má byť pri Kováčovej, s čím obec nesúhlasí.

„Pre pripomienky Sliača, ktoré hovorili o obmedzení rozvojových zámerov na juhu územia, zadala NDS zhotoviteľovi projektovej dokumentácie pokyn, aby preveril posun trasovania na začiatku úseku,“ potvrdila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Navrhované riešenie predloží diaľničná na ministerstvo životného prostredia formou „oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“.

„Po vydaní rozhodnutia vo veci bude možné určiť ďalší postup a časový harmonogram prípravy. Začiatok výstavby bude závisieť od ukončenia procesu prípravy a zabezpečenia finančného krytia,“ doplnila Michalová.

Pôvodne sa mal obchvat pripájať na sliačskej križovatke. Návrh projektanta však neuspokojil ani Sliač, ani Zvolen.

Návrat do bodu nula

Nová trasa podľa občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač nerieši ich výhrady. „Trváme na tom, že akýkoľvek obchvat Zvolena musí ísť mimo katastrálneho územia Sliač,“ povedal predseda združenia Bohumír Tarnoci s tým, že je to spoločné stanovisko združenia aj mesta.

Dôvodom je podľa neho stále trvajúce riziko ohrozenia podzemných vôd.

„Úpravu trasy podmieňuje nový hydrogeologický prieskum aj proces EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Celý proces prípravy sa tak odhadom predĺži minimálne o jeden rok,“ okomentoval mestský poslanec Peter Košík, ktorý je predsedom petičného výboru za urýchlenú výstavbu obchvatu severom.

„Budeme trvať na pôvodnej severnej trase obchvatu, na ktorú je už spracovaný aj posudok EIA. Ak  sa bude nanovo posudzovať nová trasa, vrátime sa na začiatok do roku 2006. Do bodu nula,“ doplnil.

Dve mimoúrovňové križovatky

S odmietavým stanoviskom sa pripája Kováčová. „Je to nešťastná alternatíva, ktorá výrazne ovplyvní život ľudí v našej obci,“ povedal starosta Kováčovej Ján Izrael.

„Podľa pôvodného návrhu bola križovatka umiestnená medzi Kováčovou a Sliačom a bola na neutrálnom území. Teraz k jednému už existujúcemu mimoúrovňovému križovaniu pri Kováčovej navrhujú ďalšie. Obidva sa majú ešte prepojiť. Vzniká tu obrovská spleť ciest, ktorú naši ľudia nazvali príznačne mega križovatkou,“ podotkol s dôvetkom, že obec zaťaží nielen zvýšený hluk z dopravy, ale aj exhaláty.

„Viac splodín sa vytvára pri spomaľovaní či zrýchľovaní auta, a práve to sa bude diať na križovatkách pri našej kúpeľnej obci,“ zdôraznil.

Ján Izrael: Celý dopravný uzol je veľký ako tretina našej obce

S Kováčovou o úprave trasy nerokovali. 

KOVÁČOVÁ. Projektanti, ktorí pripravujú projekt na obchvat Zvolena pre územné rozhodnutie, posunuli začiatok úseku na rýchlostnú cestu R1 pod križovatku v Kováčovej. Za križovatkou má trasa podľa tohto návrhu smerovať východne a v lokalite Arboréta Borová hora sa napojiť na pôvodnú trasu severného (hnedého) variantu.

„Úpravou sa vychádza v ústrety požiadavke mesta Sliač, ale zároveň sa problém presúva do bezprostrednej blízkosti našej obce. S nami pritom túto alternatívu nikto neprerokoval,“ okomentoval starosta Kováčovej Ján Izrael s tým, že nová trasa môže negatívne ovplyvniť rozvoj výstavby v juhozápadnej časti obce, v časti nad bývalým roľníckym družstvom.

O nedávnom rokovaní diaľničiarov a projektanta so zástupcami miest Zvolen a Sliač, na ktorom predstavili nový návrh trasy, Kováčová informáciu nemala, preto sa ho ani nezúčastnila.

S novou alternatívou severného obchvatu nesúhlasí ani obecné zastupiteľstvo, ktoré už prijalo uznesenie v tomto zmysle, a stanovisko zaslali aj Národnej diaľničnej spoločnosti.

Starosta pripomenul, že s takouto križovatkou ich územný plán ani nepočíta. Na rozdiel od cyklistickej cestičky, ktorá má prepojiť Kováčovú so Zvolenom. Teraz je v kolízii s koridorom navrhovanej trasy R2. O rešpektovanie trasy cyklocesty však žiadala Kováčová diaľničiarov už pred dvomi rokmi, keď sa mala vyjadriť k pôvodným, vtedy štyrom návrhom obchvatu Zvolena.

Križovatka by mala stáť zhruba dvesto metrov od obytných domov. „Celá spleť ciest vytvára dopravný uzol, ktorý je veľký ako tretina zastavaného územia našej obce. S tým nebudeme nikdy súhlasiť,“ podotkol Izrael.

Finančne je to podľa neho veľmi drahá alternatíva. Pre vodičov na trase Banská Bystrica – Košice sa navyše vytvára približne dvojkilometrová obchádzka, keď ich cesta navedie najskôr ku Kováčovej.

Obec už dnes počíta so zvýšenou intenzitou dopravy na priľahlej rýchlostnej ceste R1. Dve mimoúrovňové križovatky vo svojej blízkosti považuje za „nepredstaviteľné riešenie“.   

„Bránime sa rovnako, ako sa bráni Zvolen a Sliač. Obidve mestá rýchlostnú cestu zo svojich území vytláčajú. Aj my zdôrazňujeme negatíva, ktoré môžu z projektu vyplynúť pre našu obec,“ doplnil Izrael. 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovVytlačiť
 


 
 

Oznam o presťahovaní Obecného úraduVytlačiť
 


 
 

Plnenie programového plánu obce vo volebnom období 2014 – 2018.Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

na konci štvorročného volebného obdobia sa patrí urobiť odpočet svojej práce a práce poslancov OZ. Predkladám Vám teda stav plnenia programového plánu obce, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v marci 2015 a boli doň premietnuté priority na základe stanovísk a požiadaviek starostu a poslancov. Okrem vyhodnotenia jednotlivých bodov sú v ňom uvedené aj aktivity nad rámec plánu, realizáciu ktorých si vyžiadal konkrétna situácia alebo možnosti čerpania prostriedkov mimo rozpočtu obce. V niektorých prípadoch sme museli pred plánmi uprednostniť riešenie havarijných situácií na našich objektoch. Chcem sa poďakovať poslancom za aktívny prístup k plneniu poslaneckých povinností a za ochotu nachádzať spoločné riešenia, často zamerané do budúcnosti. Ďakujem, že sa na úrovni samosprávy nepolitikárčilo a nehľadal sa osobný prospech.

                                                                                                       Ján Izrael, starosta obce


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18116

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka